Algemene Voorwaarden

LocDep B.V
Postbus 154
1190 AD Ouderkerk a/d Amstel
Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 3384702

Artikel 1:         Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van huur en verhuur van roerende zaken van LocDep B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen: “LocDep”.
 2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de huurder”.
  1. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 3. Onder “het gehuurde” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in de overeenkomst nader omschreven roerende zaak – waaronder begrepen voertuigen, kachels, containers, caravans en communicatieapparatuur – die door LocDep aan de huurder ter beschikking wordt gesteld.
  1. Onder “voertuig” wordt in deze voorwaarden verstaan de (bedrijfs)auto en/of aanhanger, zoals nader omschreven in de individuele huurovereenkomst.
  2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
  3. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelovereenkomsten.
  5. Indien LocDep deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de huurder ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. LocDep hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2:         Aanbiedingen, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van LocDep is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft LocDep het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht LocDep niet tot het verhuren van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de huurder verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is LocDep gerechtigd de in het aanbod vermelde huurprijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes en huurprijzen gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 5. Getoonde modellen, opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten, functionaliteiten alsmede afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van LocDep zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de huurder geen rechten ontlenen.

Artikel 3:         Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door partijen wordt ondertekend.
 2. De overeenkomst kan bij vaste klanten tot stand komen door mondelinge afspraak
 3. LocDep is pas gebonden aan:
  1. mondelinge afspraken;
  2. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst;  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de huurder of zodra LocDep – zonder tegenwerping van de huurder – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4:         Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens LocDep vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5:         Huur en verhuur van roerende zaken

 1. LocDep heeft het recht een waarborgsom vast te stellen die de huurder vóór ingang van de huurperiode aan LocDep moet voldoen.
 2. LocDep heeft het recht de huurder te vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder te verlangen.
 3. LocDep bepaalt of zij het gehuurde bij de huurder bezorgt of dat de huurder deze zaken zelf moet ophalen.
 4. De huurder moet ervoor zorgen dat:
  1. hij het gehuurde bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. moet de huurder direct bij het ophalen of de ontvangst aan LocDep melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de huurder te zijn meegegeven of geleverd;
  2. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan LocDep. Het transportrisico is voor de huurder;
  3. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van LocDep gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;
  4. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan LocDep melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door LocDep of – na haar uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van LocDep;
  5. hij LocDep direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. De huurder zal bovendien de beslaglegger direct informeren dat het gehuurde eigendom is van LocDep;
  6. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan LocDep retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie komen voor rekening van de huurder.
 5. LocDep zal het gehuurde na retournering direct inspecteren. De huurder mag bij deze inspectie aanwezig te zijn.
 6. De huurder is over de gehele huurperiode de tussen partijen overeengekomen huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in:
  1. op het moment dat het gehuurde het terrein van LocDep verlaat, indien de huurder het gehuurde ophaalt;
  2. op het moment dat het gehuurde bij de huurder wordt afgeleverd, indien LocDep het gehuurde bij de huurder bezorgt;

en eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door LocDep retour is ontvangen.

 1. Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de huurder komen zijn eveneens onder de huurperiode begrepen. Deze omstandigheden leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 2. De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de huurder. LocDep heeft dan het recht – naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs – een vergoeding van alle door LocDep geleden schade van de huurder te verlangen.
 3. Indien de huurder het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan LocDep, is de huurder verplicht alle hierdoor geleden schade van LocDep te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 4. LocDep heeft het recht alle voor rekening van de huurder komende kosten en schade te verrekenen met de van de huurder ontvangen waarborgsom.
 5. Het gehuurde blijft altijd eigendom van LocDep. De huurder mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van LocDep. De huurder moet te allen tijde voorkomen bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

Artikel 5b:        Aanvullende bepaling bij het huren van een locatie bus

1.   Per dag is er een max. van 15 uur ingesteld bij het huren cq gebruiken van een locatiebus, na 15 uur gaat de bus in de overuren a 25 euro per uur.

2. In de winter zal er 50 euro per dag aan extra brandstof vergoeding voor het gebruik van de webasto (standkachel) van de bus worden doorberekend.  Na 15 uur zal er voor het gebruik van de standkachel  5 euro per uur worden berekend

3. wanneer de bus s’nachts word gebruikt ten behoeve van het bewaken van een filmset wordt er 100 euro nachttarief berekend

Artikel 6:         Aanvullende bepalingen en verplichtingen bij huur van een voertuig

 1. De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen, zoals de prijs per gereden kilometer, zijn opgenomen in de huurovereenkomst.
 2. De tijdens de huurperiode aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet, de kosten voor brandstof, motorolie, ruitensproeiervloeistof, reiniging, parkeren e.d. zijn voor rekening van de huurder.
 3. Het vaststellen van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de kilometertellerstand, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest voor de hand liggende wijze door LocDep vastgesteld.
 4. De huurder moet ervoor zorgen dat:
  1. hij bij het sluiten van de huurovereenkomst een geldig en een in een voor LocDep begrijpelijke taal gesteld rijbewijs kan tonen. Indien dit niet het geval is, moet de huurder een internationaal rijbewijs in combinatie met het originele rijbewijs kunnen tonen;
  2. hij een recent document aan LocDep kan overleggen waaruit zijn actuele woon- of vestigingsadres blijkt;
  3. hij het voertuig alleen gebruikt in de landen en gebieden die genoemd worden in de bij het voertuig behorende “groene kaart”. Buiten deze gebieden vervallen alle verzekeringen en is de huurder aansprakelijk voor alle schade en bijkomende kosten;
  4. hij de juiste brandstoffen en smeermiddelen gebruikt en moet er ook voor zorgen dat het oliepeil en de bandenspanning van het voertuig op het juiste peil blijven.
  5. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, mag het voertuig alleen door de huurder dan wel de persoon die namens hem het voertuig ophaalt bestuurd worden.
   1. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te (doen) gebruiken voor vervoer van personen tegen betaling (anders dan carpooling), te (doen) gebruiken voor het geven van rijlessen en/of het rijden van rally’s, races of betrouwbaarheidsproeven (al dan niet op gesloten circuits) dan wel het voertuig te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan aan de huurder is meegedeeld of de huurder weet dat het betreden daarvan op eigen risico is. Tevens is het niet toegestaan gevaarlijke stoffen met het voertuig te vervoeren.
   2. Alle sancties (boetes) en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben of gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze sancties en maatregelen verband houden met een defect dat bij aanvang van de huurperiode al aanwezig was of de sancties en maatregelen verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van LocDep liggen.
   3. Indien deze sancties en maatregelen aan LocDep worden opgelegd, moet de huurder LocDep op haar eerste verzoek schadeloos te stellen, tenzij er sprake is van de in het vorige lid genoemde uitzonderingen. LocDep verstrekt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie of maatregel is opgelegd.
   4. Indien LocDep inlichtingen aan autoriteiten moet verstrekken over de identiteit van de huurder of enige andere persoon die op enig moment tijdens de huurperiode het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, moet de huurder in verband daarmee gestelde vragen van LocDep zo spoedig mogelijk en naar waarheid beantwoorden.
    1. Indien schade aan het voertuig is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met enige bepaling uit deze voorwaarden, is de huurder volledig aansprakelijk voor deze schade, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toe te rekenen valt.
    2. Indien LocDep vermogensschade lijdt als gevolg van een met of door het voertuig aan een persoon of zaak toegebracht nadeel en LocDep, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig hiervoor jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het vorige lid alleen indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat. Onder “WAM” wordt in deze verhuurvoorwaarden bedoeld; de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.
    3. Indien de schade echter is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met enig wettelijk voorschrift door de huurder, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die LocDep hierdoor lijdt.
    4. Indien er sprake is van schade aan het voertuig in het buitenland, zijn de repatriëringkosten van het voertuig voor rekening van LocDep, tenzij het in lid 10 bepaalde van toepassing is.
    5. De huurder is altijd aansprakelijk voor schade die LocDep lijdt als gevolg van gedragingen en nalaten van passagiers van de huurder en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.

Artikel 7:         Klachten

 1. De huurder moet het gehuurde direct bij het ophalen of direct na de aflevering op zichtbare beschadigingen, defecten en/of afwijkingen controleren of laten keuren. Eventuele beschadigingen, defecten en/of afwijkingen moeten zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen 24 uur na het ophalen of de aflevering van het gehuurde aan LocDep te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder beschadigingen, defecten en/of afwijkingen door de huurder te zijn ontvangen. Voornoemde schriftelijke bevestiging zal als bijlage aan de overeenkomst worden gehecht voor zover de klachten niet al direct bij het ophalen of bij de aflevering door partijen op de huurovereenkomst zijn vermeld.
 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking schriftelijk aan LocDep worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan LocDep is gemeld, wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op.
 5. De huurder moet LocDep in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan LocDep verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is of dat LocDep ter plaatse de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de huurder, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de huurder.
 6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door LocDep te bepalen wijze en, voor zover van toepassing, in de originele verpakking of emballage.
 7. Geen klachten zijn mogelijk indien het gehuurde na ontvangst door de huurder van aard en/of samenstelling is veranderd of geheel of gedeeltelijk is be- of verwerkt.

Artikel 7b:         Autoverhuur en het eigenrisico

1.   Bij auto/ bestel bus verhuur dient de Huurder/bestuurder minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de te besturen voertuig of combinatie en tevens minimaal 21 jaar  oud te zijn.
2.   Alle opgegeven prijzen zijn exclusief brandstof en exclusief  kilometers.
3.   Bij auto/ bestel bus verhuur is per schade-incident een eigen risico van  650,-  euro excl. BTW   op niet  verhaalbare schade verschuldigd. Voor boven-hoofdse schade (1.60 meter ) is per schade-incident een extra eigen risico van 1000,- euro excl. BTW verschuldigd. Voor huurder/bestuurder tot en   met 23 jaar kan het eigen risico per schade-incident verhoogd worden met  250,- euro excl. BTW.

NB In een aansprakelijkheidsverzekering van een freelance kracht worden geen transportmiddelen verzekerd.

3b. Bij locatie bussen met bestuurders (free lancé facturatie via productie bedrijf ) al dan niet via locdep verkregen is de huurder bij schade een eigen risico van 1250 euro verschuldigd .

NB In een aansprakelijkheidsverzekering van een freelance kracht worden geen transportmiddelen verzekerd.

4.   Het eigen risico bij auto/ bestelbus kan worden verlaagd tot een bedrag van 150, euro (v  door via de tussenpersoon van LOCDEP een all risk verzekering voor betreffende periode af te sluiten. Kosten ± 200 per mnd / 25 euro 1 dag en een bedrag in overleg voor meerdere dagen .

4b. MBT het verlagen van het eigen risico tbv locatiebussen kan er in overleg een afkoop van een gedeelte van het eigen risico worden besproken.
5.   Onder boven-hoofdse schade wordt verstaan: schade die is ontstaan ten gevolge van het rijden onder objecten minder dan 2.00 meter hoog, dan wel is ontstaan door boven de bus uitstekende lading. Bij schade door overschrijding van het maximum laadvermogen blijft de huurder  aansprakelijk voor alle ontstane schade.
6.   Auto’s mogen niet naar het buitenland zonder schriftelijke en voorafgaande    goedkeuring van verhuurder.
7.   Huurder is de enige die gemachtigd is het huurobject te besturen..

Artikel 8:         Garanties

1.               LocDep staat gedurende de huurperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en   deugdelijkheid van het gehuurde maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

 1. Indien voor het gehuurde door de fabrikant of leverancier een garantie ten aanzien van capaciteiten, functionaliteiten e.d. is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. LocDep zal de huurder hierover informeren.
 2. Indien het doel/de bestemming waarvoor de huurder het gehuurde wenst gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van het gehuurde, garandeert LocDep slechts dat het gehuurde geschikt is voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de huurder heeft bevestigd.
 3. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de huurder de overeengekomen huurprijs nog niet heeft voldaan.
  1. Ingeval door de huurder terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal LocDep kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het gehuurde dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen huurprijs. Een en ander ter keuze van LocDep. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 9:         Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door LocDep gegeven garanties aanvaardt LocDep geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is LocDep slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van LocDep voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De huurder moet al die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien LocDep aansprakelijk is voor door de huurder geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van LocDep te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van LocDep niet uitkeert of de schade niet onder een door LocDep gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van LocDep beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor het gehuurde.
 5. De huurder moet LocDep uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 6. De huurder kan geen beroep doen op de garantie, noch  LocDep op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde of de door of namens LocDep verstrekte instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de huurder aan LocDep verstrekte informatie en/of documenten;
  3. doordat door of namens de huurder reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het gehuurde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LocDep.
  4. De huurder is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart LocDep uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
  5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van LocDep of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal LocDep de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de huurder.

Artikel 10:     Betaling

 1. LocDep heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de huurder te verlangen.
 2. Facturen waarop een korting wordt gegeven moeten binnen 14 dagen van factuurdatum betaald zijn. Indien de factuur niet binnen deze termijn is betaald, komt de korting te vervallen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de huurder niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de huurder aan LocDep een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door LocDep betaling alsnog uitblijft, heeft LocDep bovendien het recht aan de huurder buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 6. Bij uitblijven van volledige betaling door de huurder, heeft LocDep het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de huurder alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft LocDep eveneens indien zij al voordat de huurder in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen.
 7. Door de huurder gedane betalingen worden door LocDep eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de huurder bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De huurder mag de vorderingen van LocDep niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op LocDep heeft. Dit geldt eveneens indien de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11:     Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is LocDep gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden, op het tijdstip waarop de huurder:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
  6. De huurder is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 12:     Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de huurder of LocDep, heeft LocDep het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van LocDep wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van LocDep, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van LocDep.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van LocDep zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van LocDep en/of van de huurder of dreiging van deze e.d. omstan ­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of van andere draadloze communicatiemiddelen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de huurder in ieder geval zijn verplichtingen jegens LocDep tot aan dat moment nakomen.

Artikel 13:     Annulering, opschorting

 1. Ingeval de huurder de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan LocDep een door LocDep nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door LocDep gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. LocDep is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de huurder in rekening te brengen.
 2. Indien de huurder een reservering minder dan 36 uur van tevoren afzegt of verzet, mag LocDep de huurprijs van het gere ­ser ­veerde op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke huurtarief aan de huurder in reke ­ning brengen.
 3. De huurder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal LocDep vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. LocDep mag alle door de huurder betaalde bedragen verrekenen met de door de huurder verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de huurder is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag LocDep deze bij de huurder in rekening brengen. LocDep mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de huurder in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft LocDep het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de huurder eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van LocDep vergoeden.

Artikel 14:     Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen LocDep en de huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar LocDep is gevestigd, zij het dat LocDep altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de huurder is gevestigd.
 4. Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, heeft LocDep het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de huurder gevestigd is.

 

Datum: 26 november 2015